කොටිකන් බොක්ක

කොටිකන්බොක්ක වනාන්තරයේ සුදු තිරිවානා ඛනිජය කැණීම සඳහා නීති විරෝධී ලෙස අනුමැතිය ලබාදීමට භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය සුදානම් වනවන බව පරිසර සංරක්ෂණ භාරය අනාවරණ කරයි. භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ සජ්ජන සිල්වා මහතා එහි මූලිකත්වය ගෙන සිටින බවයි පරිසර සංරක්ෂණ භාරයේ අධ්‍යක්ෂ සජීව චාමිකර මහතා සඳහන් කරන්නේ. මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශයේ ලේකම්… Read More කොටිකන් බොක්ක