සොරගුණේ නින්දගමට නීතිඥ උපුල්ගෙන් සහ මහාචාර්ය ආශුගෙන් යහපාලන ගේමක්…?

වේලි ඔයේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශ විනාශ කර ඉදිකිරීමට යෝජිත වේලි ඔය ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා පිටිය හා හෝටල් ව්‍යාපෘතිය සඳහා අනුමැතිය දීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ හා ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති නීතිඥ උපුල් ජයසූරිය යන මහත්වරුන් කටයුතුකරමින් සිටින බව ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ  ව්‍යාපාරය ආනාවරණ කරයි.එම ව්‍යාපාරයේ නියෝජිත පරිසරවේදී සජීව චාමිකර මහතා සඳහන් කරන්නේ එම ව්‍යාපෘතියෙන් ගොවි… Read More සොරගුණේ නින්දගමට නීතිඥ උපුල්ගෙන් සහ මහාචාර්ය ආශුගෙන් යහපාලන ගේමක්…?